آخرین فیلم های آموزشی

شماره (4) آموزش بالانس سهیل محمودی
شمار(3)آموزش غلت پا باز و پا صاف
شماره (2)آموزش غلتهای رو به جلو غلت پا جمع
شماره (1) آموزش ابتدایی راه رفتن .پرش ها و حرکات حیوانی

خانه ژیمناستیک لردگان

آمار وبسایت