اعضای هیئت

نائب رئیس

اکرم حسنی

روابط عمومی

حسین فرامرزی

رئیس هیئت

ابوالفضل فرخی

مشاور عالی

سیروس موسوی

خزانه دار

سید یعقوب حسینی

دبیر هیئت

محمدعلی نادری

مشاور عالی

خانم طهماسبی

آمار وبسایت